Water & Money Saving DIY Pumped Grey / Waste Water System for under £65

As populations increase along with our thirst for water we need to manage our limited resources well. To do this we need to alter our habitual water wastage and begin thinking outside of the box. Water bills in the UK have continually and rapidly risen since privatization. All new homes have water meters fitted and older homes are being switched to meters.

Շարունակել կարդալ “Water & Money Saving DIY Pumped Grey / Waste Water System for under £65”

Հետհանձնումը` վերջին հույս

Փարաքար համայնքում կոյուղաջրերի՝ ջրատարին միախառնվելու և արդյունքում համայնքում գարշահոտ տարածվելու խնդիրը դեռևս չի լուծվել: Թե ով պետք է այն լուծի, պարզ չէ:

Շարունակել կարդալ “Հետհանձնումը` վերջին հույս”

Այց Փարաքարի Բիո լճակ` անգլերեն-հայերեն

Իր ճամփորդության մասին, հայերեն և անգլերեն լեզուներով, պատմում է Միջին դպրոցի սովորող՝ վեցերորդ դասարանի Նազենի Սանոյանը: Պատումը՝ Նազենիի բլոգում: